Regulamin promocji

Regulamin promocji z okazji Dnia Kobiet- kup minimum jeden biustonosz i odbierz prezent.

Regulamin

Organizatorem promocji jest AGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miączyńskiej 69A, kod 02-637 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331555, NIP 521 353 06 41, REGON 141900409 („Organizator”).

 

1.Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.agiomilano.com.

2.Promocja dotyczy produktów w regularnej i promocyjnej cenie detalicznej brutto ze sklepu internetowego www.agiomilano.com.

3. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w sklepie internetowym http://www.agiomilano.pl transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) któregokolwiek z biustonoszy w regularnych i promocyjnych cenach detalicznych brutto.

4.  Uczestnik, który złoży Zamówienie na przynajmniej 1 wybrany przez siebie biustonosz, otrzyma 1 sztukę wybranych przez Organizatora fig damskich gratis.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Promocja obowiązuje od dnia 04. 03. 2021 do 10. 03. 2021

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

10. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, jednak jest zobowiązany zwrócić przypisany jego zamówieniu produkt otrzymany w gratisie. Odstąpienia od umowy dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie Sklepu.

 11.Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu zakupionego w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

 12.Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.agiomilano.com

 13.Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu  rękojmi.

 14.Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03. 2021

 Warszawa, dnia 04. 03. 2021

 

Promocja -30% na wybrane produkty

Jak skorzystać z promocji -30%?

Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów w regularnej cenie detalicznej brutto ze sklepu internetowego www.agiomilano.com.

1. Na produkt, o którym mowa w pkt. 1 zostanie naliczony rabat w wysokości 30% od regularnej ceny detalicznej brutto danego produktu. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji więcej niż jeden produkt, o którym mowa w pkt. 1 klient jest uprawniony do zakupu z rabatem każdego z tych produktów.

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

3. Promocja obowiązuje od dnia 12. 05. 2020


Regulamin promocji -30%

Organizatorem promocji jest AGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miączyńskiej 69A, kod 02-637 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331555, NIP 521 353 06 41, REGON 141900409 („Organizator”).

1. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.agiomilano.com.

2. Promocja dotyczy wyłącznie produktów w regularnej cenie detalicznej brutto ze sklepu internetowego www.agiomilano.com.

3. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w sklepie internetowym https://www.agiomilano.com transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) któregokolwiek z produktów w regularnych cenach detalicznych brutto.

4. Na produkt, o którym mowa w pkt. 1 zostanie naliczony rabat w wysokości 30% od regularnej ceny detalicznej brutto danego produktu. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji więcej niż jeden produkt, o którym mowa w pkt. 1 klient jest uprawniony do zakupu z rabatem każdego z tych produktów.

5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

6. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Promocja obowiązuje od dnia 12. 05. 2020

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

10. Klient w terminie 14 dni od otrzymania towaru jest uprawniony do żądania wymiany nieużywanego produktu zakupionego w ramach Promocji na inny produkt tego samego rodzaju objęty Promocją w zakresie dostępności towarów w ofercie promocyjnej.

11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.agiomilano.com

12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12. 05. 2020


Warszawa, dnia 12. 05. 2020