Regulamin konkursu "Idealne połączenie"

REGULAMIN KONKURSU


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „idealne połączenie”
2.    Organizatorem konkursu jest Agio Sp. Z O.O. ul. Miączyńska 69A, 02-637 Warszawa
3.    Partnerem nagród w konkursie jest firma Lewanowicz, producent biżuterii artystycznej.
4.    Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na profilu facebook-owym facebook.com/agiomilano w dniach 30.08- 03.09 (do godziny 10.00 rano)

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.    Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która
a.    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b.    Nie jest pracownikiem Agio Sp. Z O.O. i Pracownikiem firmy Lewanowicz
2.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łącznie spełnienie warunków:
a.    Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt. 1


§3
Nagrody
1.    Nagrodą w konkursie są:
Komplet bielizny marki Agio Milano oraz kupon rabatowy na biżuterię marki Lewanowicz.
2.    Zdobywcami nagród w konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu facebook-owym https://www.facebook.com/AgioMilano/
zamieszczą wpis, kończący zdanie : „Być kobietą dla siebie to…” , udostępnią post konkursowy i polubią stronę bit.ly/bizuteria_Lewanowicz
3.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu
5.    Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres info@agioltd.com w terminie 3 dni od wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6.    Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Agio Sp. Z O.O. na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 14 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
7.    W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Agio Sp. Z O.O.
8.    Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis facebook, ani z nim związany

§4
Dane osobowe uczestników konkursu
1.    Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu wysyłki nagrody.
2.    Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w celu przekazania nagrody.

§5
Postanowienia końcowe
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie agiomilano.com