Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się konkursy na profilu Agio Milano na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram zwane dalej "Konkursami". Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszego zdjęcia lub komentarza umieszczonego w opisie postu o tematyce wydarzenia w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na profilu Agio Milano na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/pg/AgioMilano i/lub na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą @agio.milano
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
2. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
3. Organizatorem Konkursu jest Agio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miączyńskiej 69A
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wyślą bądź zamieszczą w wyznaczonym miejscu post, zdjęcie, komentarz lub inne formy zgłoszeń udziału w Konkursie o charakterystyce spełniającej wymogi Konkursu i zawartej w poście/plakacie konkursowym.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
3.  Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. W zalezności od rodzaju konkursu, wybór zwycięzcy może odbyć się także drogą losową. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
3. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować w wyznaczonym terminie pracę konkursową zgodną z podaną tematyką konkursową.
4. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty lub zdjęcia zawierające ww. zostaną usunięte z Konkursu.
5. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace.
6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook i/lub Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie i miejscu określonym w opisie postu konkursowego.
9. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Instagram) zostaną opublikowane w serwisie Instagram w osobnym poście na profilu marki przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
10. Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową lub mailową (w przypadku voucherów elektronicznych). Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.
11. Uczestnicy konkursu zgadzają się na udostępnienie pracy konkursowej w mediach społecznościowych marki Agio Milano i wykorzystanie jej w celach reklamowych.

NAGRODY

1. Nagrody w konkursie są szczegółowo opisane w danym poście konkursowym.
2. Gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, to według ogólnej zasady od nagród w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W tej sytuacji organizator pobiera podatek od całej wygranej – a nie tylko od nadwyżki.
3. Jeśli nagrodą jest BON prezentowy, jego wartość nie może przekraczać wartości zamówienia.
4. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty opublikowania listy laureatów.
5. Nagrody wysłane zostaną przez firmę kurierską wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku elektronicznych BONÓW prezentowych, Organizator wysyła je do zwycięzców drogą mailową.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilach Agio Milano na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram pod adresami wymienionymi w pkt. 1.1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Regulamin Konkursów dostępny jest na stronie agiomilano.com
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.