Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.AGIOMILANO.COM"

 

 Definicje: 

1.         Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Miączyńska 69A, 02-637 Warszawa, tel/fax.: 22 521 52 73, e-mail: sklep@agioltd.com, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000331555, REGON 141900409, NIP 5213530641, o kapitale zakładowym 5.000 zł, nr rachunku bankowego 14 1050 1025 1000 0023 4171 4570 .

2.         Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument w rozumienie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.).

3.         Sklep Internetowy lub Sklep internetowy Agio Milano lub Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.agiomilano.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4.         Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5.         Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.

6.         Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

7.         Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

I.          Postanowienia ogólne 

 

1.         Sklep internetowy Agio Milano prowadzony jest przez Sprzedającego.

2.         Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego .

3.         W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4.         Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):

a)    Mozilla Firefox od wersji 45.0.2,

b)   Internet Explorer od wersji 10.0;

c)    Opera w wersji 12.0 i 36,

d)   Google Chrome od wersji 49

 

5.         W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi: Konto i Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

6.         Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

7.         Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Zamów z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy/ imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Towar/y, ilość Towar/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.) niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

8.         Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa” w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

9.         Korzystanie z usług elektronicznych przez Klienta jest nieodpłatne.

10.     Usługi Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

11.     Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą  

złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

12.     Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

 

 

II.        Korzystanie z usług Sklepu Internetowego 

 

1.         Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.         Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

3.         Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

4.         Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)   niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c)    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d)   korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e)   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

5.         Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

Przy każdym oferowanym Towarze podana jest dostępność w magazynie. W przypadku braku dostępności Towaru w magazynie Klient zostanie niezwłocznie, lecz w okresie nie dłuższym niż dwa dni robocze, poinformowany o niemożności realizacji zamówienia. Klient będzie miał również możliwość zmiany  zamówienia na Towar dostępny.  W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi przelewem zwrot należności na rzecz kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

 

III.      Rejestracja i warunki składania Zamówień 

 

1.         Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu.

2.         Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 13.00.

3.         W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie złożenia Zamówienia na Towar przez wybór przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" oraz wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

4.         W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

5.         Zamieszczenie zdjęć Towarów na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

IV.      Dokonywanie płatności. Ceny. 

 

1.         Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a)    podawane są w złotych polskich, 

b)   są cenami brutto, zawierają podatek VAT,

c)    nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane oddzielnie.

2.         Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a)    gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

b)   przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem,  brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

 

Właściciel rachunku:  AGIO Sp. z o.o. 

ING Bank Śląski SA

Numer rachunku: 14 105010251000002341714570

c)    elektronicznym przelewem bankowym – dokonywanie płatności za pośrednictwem firmy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, która jest operatorem płatności Przelewy24 oraz partnerem rozliczeniowym Sprzedawcy. Po wyborze tej opcji płatności po złożeniu zamówienia, kupujący jest przekierowany do zewnętrznego systemu Przelewy24 i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.         Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4.         Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

V.        Realizacja zamówień.

 

1.         Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie oraz inne wymagane prawem informacje.

2.         Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3.         Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze i jest zależny między innymi od:

a)    wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

b)   dostępności Towaru.

4.         Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. kurier) i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem).

5.         Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

6.         Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

a) paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient żądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia, oraz

b) informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta(Dz. U. poz. 827) .

7.         Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniania wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma - po zalogowaniu - dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym, o którym mowa powyżej.   

8.         Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

9.         Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan.

 

 

VI.      Uprawnienie do odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.)

 

1.         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), w przypadku umów zawartych na odległość, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem postanowień poniżej) i zwrócić Towar Sprzedającemu.

2.         Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wraz ze zwracanym Towarem, Klient powinien przesłać na adres Sprzedającego, tj. AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Miączyńska 69A, 02-637 WARSZAWA.

3.         Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez przewoźnika. Do zachowania terminu wystarczy, że Klient wyśle oświadczenie przed jego upływem

4.         W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5.         Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę za Towar oraz koszty przysyłki Towaru do Klienta. 

6.         Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres podany powyżej, tj: AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. Miączyńska 69A, 02-637 WARSZAWA.

7.         Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedający ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedającego zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.         Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9.         W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedającego usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

10.     Sprzedający zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

 

 

 

VII.    Odpowiedzialność za wady Towaru. Reklamacje.

 

1.         Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr. 16 poz. 93 z późn.zm.)za wady (prawne i fizyczne) Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym przez Kodeks Cywilny Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn zm. (art. 556 k.c. i dalsze)

2.         W przypadku stwierdzenia wad, w tym wady polegającej na niezgodności Towaru z umową (wada fizyczna), Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamowany Towar należy odesłać do Sprzedającego, tj. AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ul. Miączyńska 69A, 02-637 WARSZAWA, na koszt Sprzedającego, przy czym w razie zawiadomienia Sprzedającego przez Klienta o złożeniu reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się odebrać reklamowany Towar za pośrednictwem kuriera z miejsca jego dostawy do Klienta.

3.         Sprzedający zobowiązuje się pisemnie ustosunkować do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o reklamacji przez Klienta.

4.         Sprzedający informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 

 

 

VIII.  Dane osobowe

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1.     Administratorem danych osobowych [w1] zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Miączyńska69A, 02-637 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331555 ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5213530641; REGON: 141900409; adres poczty elektronicznej: sklep@agioltd.com  

2.   Sprzedajacy przetwarza dane osobowe w celach:

(1)    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

(3)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(4)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedajacym.

4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6.    Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedającego w celu obsługi stron www. oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedajacego,

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.

 

IX.      Dane kontaktowe

 

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem: Agio Sp. z o.o. ul.Miączyńska 69A, 02-637 Warszawa

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 022 251 52 73

c) za pośrednictwem faksu: 022 251 52 73

d) za pośrednictwem e-mail: sklep@agioltd.com

 

 

X.        Postanowienia końcowe

 

1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania (poprzez pobranie przed zawarciem umowy).  Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed taką zmianą, zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.     

3.    We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

 

 

 

 

 

załączniki:

Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep Internetowy Agio Milano o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą na adres: AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Miączyńska 69A, 02-637 Warszawa.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [www.sklep.agiomilano.com]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Odbierzemy rzecz przez wysłanego przez nas kuriera z miejsca dostawy Towaru zgodnie z zamówieniem i poniesiemy koszty odbioru rzeczy przez wysłanego przez nas kuriera.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

Załącznik 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

 

AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie,

 

adres: ul. Miączyńska 69A, 02-637 Warszawa, tel/fax.: 22 521 52 73, e-mail: sklep@agioltd.com

 

- Ja/My(*) .........................................................................................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) ....................................................................................

 

- Data odbioru.....................................................................................................................

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ......................................................................................

 

- Adres konsumenta(-ów) .....................................................................................................

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data ..................................................................................................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.